O institutu

Naším posláním je pomoc Všem, kteří chtějí impuls pro změnu svého životního stylu. A my jim nabízíme správnou cestu k realizaci Vašich cílů. Je mnoho cest jak můžeme zlepšit a zkvalitnit svůj život. Můžeme změnit jídelníček. Můžeme přidat do svého deníčku procházku, běh nebo jiný sport. Můžeme změnit celý svůj životní styl. Důležité je, abyste našli svou cestu k Vašemu zdraví a kráse.

Životní styl dnes hraje významnou úlohu v našem životě. Nedostatečný pohyb, nesprávné stravování a stres je příčinou vzniku civilizačních onemocnění. To je například vysoký tlak, cukrovka, obezita, onemocnění srdce, mozkové příhody a celá řada dalších nemocí. Proto je nutné se nejen chránit, ale i vzniku civilizačních nemocí předcházet. Je na nás, kdy se rozhodneme změnit svůj životní styl a vydáme se správnou cestou.

Prof. MUDr. Karel Martiník Drsc.

Člen několika odborných společností, včetně osteoporózy, diabetické, metabolismu, interní, atd.

Narozen 20.10.1950 v Bílovci, okr. Nový Jičín.

Vědecký pracovník, vysokoškolský učitel, lékař se zaměřením na aplikovanou fyziologii, metabolizmus a výživu. Vědecké výsledky světového významu dosáhl v rámci výzkumu fyziologických aspektů málointenzivní faktorů zevního prostředí při stresové reakci. Popsal dvě složky poplachové reakce, které se dělí na specifickou pro daný podnět a nespecifickou ovlivněnou vybranými ukazateli organismu např. vegetativním systémem.

Další vědeckou oblastí výzkumu je neinvazivní sledování metabolizmu a kardiovaskulárního aparátu se zaměřením na modelování základního metabolického výdeje a kinetiky cirkulace člověka pomocí biochemických a fyziologických ukazatelů a kardiobalistografie a kardiodynamometrie. V oblasti detekce metabolizmu a reakce a adaptace člověka patří mezi uznávané odborníky v aplikaci uvedených metod u vybraných metabolických stavů a dále při využívání v klinické praxi – např. při diagnostice malnutrice, Reavenově metabolickém syndromu a dále i diabetické neuropatie.

Nynější vědecká práce a výzkum je zaměřena na insulinorezistenci, kdy dokončuje rozsáhlé několikaleté sledování.

V lékařské praxi jsou prioritní vědecká sdělení, kde rozvinul metodu nepřímé energometrie (kalorimetrie), kde popsal energetickou hladinu a metabolický obrat organizmu, základní ukazatele utilizace substrátu v těle. Dle těchto ukazatelů pak navrhl postupy jejich ovlivnění především u vybraných metabolických onemocnění (obezita, poruchy lipidového metabolizmu, cukrovka 2.typu, osteoporóza, Sudecova atrofie, atd.).

Podílí se na vytváření matematickým modelů metabolických onemocnění, např. nádorů u diabetiků. Prezentoval 154 vědeckých prací, knižních publikací 14, učebních textů 24, publikací domácích 310, zahraničních 160, aktivní vystoupení na konferencích domácích 420, zahraničních 210. Vědecké hodnosti CSc. 1984, docent 1989, DrSc.1993, profesor 1994.

V posledních létech pracuje jako samostatný vědecký pracovník a vysokoškolský učitel na několika univerzitách, je vedoucí poradny pro metabolické onemocnění a poruchy výživy. Je členem týmu řešící základní výzkum Kopernikova ústavu, řešitele a spoluřešitelem aplikovaného výzkumu a projektu spolufinancovaných EU.

Zásadní zaměření celoživotní práce je interní aplikace metabolických aspektů vybraných fyziologických a aplikované fyziologie. Kromě zaměření na interní lékařství je práce ve funkční licenci F6 – Parenterální a enterální výživa u onkologických, interních a chirurgických nemocí.

Spolupracujeme